14 Ἐπειδὴ δὲ ἦν πρὸς ἡμέραν, ἧκεν ἐκείνη καὶ τὴν θύραν ἀνέῳξεν. Ἐρομένου δέ μου τί αἱ θύραι νύκτωρ ψοφοῖεν, ἔφασκε τὸν λύχνον ἀποσβεσθῆναι τὸν παρὰ τῷ παιδίῳ, εἶτα ἐκ τῶν γειτόνων ἐνάψασθαι. Ἐσιώπων ἐγὼ καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν ἡγούμην. Ἐδοξε δέ μοι, ὦ ἄνδρες, τὸ πρόσωπον ἐψιμυθιῶσθαι, τοῦ ἀδελφοῦ τεθνεῶτος οὔπω τριάκονθ' ἡμέρας· ὅμως δ' οὐδ' οὕτως οὐδὲν εἰπὼν περὶ τοῦ πράγματος ἐξελθὼν ᾠχόμην ἔξω σιωπῇ. 15 Μετὰ δὲ ταῦτα, ὦ ἄνδρες, χρόνου μεταξὺ διαγενομένου καὶ ἐμοῦ πολὺ ἀπολελειμμένου τῶν ἐμαυτοῦ κακῶν, προσέρχεταί μοί τις πρεσβῦτις ἄνθρωπος, ὑπὸ γυναικὸς ὑποπεμφθεῖσα ἣν ἐκεῖνος ἐμοίχευεν, ὡς ἐγὼ ὕστερον ἤκουον· αὕτη δὲ ὀργιζομένη καὶ ἀδικεῖσθαι νομίζουσα, ὅτι οὐκέτι ὁμοίως ἐφοίτα παρ' αὐτήν, ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον.

- ἐψιμυθιῶσθαι : à quel temps le verbe ψιμυθιόω se trouve ici conjugué ?
- ἀπολελειμμένου : quelle est sa construction et quel est son sens ?
- αὕτη... ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον : comment les éléments de la phrase se rattachent entre eux (ὅτι... ἕως... ὅ τι...) ?

Réponses

 • - ἐψιμυθιῶσθαι : à quel temps le verbe ψιμυθιόω se trouve ici conjugué ?

  A l’infinitif parfait moyen-passif ; le ε- n’est évidemment pas un augment, mais la réduction du redoublement.

  - ἀπολελειμμένου : quelle est sa construction et quel est son sens ?

  Ce verbe au passif signifie « être éloigné de », d‘où ici : « être dans l’ignorance de ». Il se construit avec le génitif.

  - αὕτη... ὅ τι εἴη τὸ αἴτιον : comment les éléments de la phrase se rattachent entre eux (ὅτι... ἕως... ὅ τι...) ?

  Αὕτη ... ἀδικεῖσθαι νομίζουσα : celle-ci, estimant être victime d’une injustice
  ὅτι οὐκέτι ... ἐφοίτα... : parce qu'il ne la fréquentait plus
  ἐφύλαττεν ἕως ἐξηῦρεν : l’avait surveillé jusqu’à ce qu’elle eût trouvé
  ὅ τι εἰη τό αἴτιον. : ce qui (en) était la cause.
Connectez-vous ou Inscrivez-vous pour répondre.